مدیریت گروه بیوانفورماتیک

      دکتر حمیدرضا عرفانیان

  • معاونت آموزشی,پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین زیستی
  • مدیر گروه بیوانفورماتیک
  • تلفن:5-44238171 داخلی236