مقطع کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک

مشخصات دوره

مشخصات دوره کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک 

طول دوره،شکل نظام

طول دوره کارشناسی ارشدناپیوسته بیو انفورماتیک ۲ سال است که از دو بخش آموزشی و پژوهشی تشکیل شده است که برحسب طولانی بودن مدت بخش پژوهشی و بنابر تقاضای استاد راهنما و تایید شورای گروه آموزشی مربوطه،یک نمیسال می تواند به طول دوره افزوده گردد.
بخش آموزشی شامل ۲۰ واحد دروس الزامی و اختیاری می باشد.
مجموعه ۲۰واحدی دروس الزامی و اختیاری به همراه ۲ واحد ارایه سمینار،مجموعه بخش آموزشی را تشکیل می دهد.
دانشجو پس از اتمام نیمسال اول،مراحل اولیه پژوهش را با راهنمایی استاد راهنما آغاز میکند و پس از گذراندن واحد های درسی الزامی و اختیاری،به طور تمام وقت به کار پژوهشی می پردازد به نحوی که بتواند در قالب برنامه زمان بندی شده با دفاع به موقع از پایان نامه ۶ واحدی خود،دانش آموخته محسوب گردد.


واحد های درسی 
واحد های درسی شامل: 
۸ واحد دروس جبرانی با نظر گروه 
۱۰ واحد دروس الزامی 
۱۰ واحد دروس اختیاری در قالب ۵ درس ۲واحدی
۲ واحد سمینار 

برنامه کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک یک برنامه آموزش و پژوهش میان رشته ای می باشد که فارغ التحصیلان طیف وسیعی از رشته های علوم زیستی و غیر زیستی (رشته های مرتبط با ریاضی,کامپیوتر و آمار)قادر به ورود به این مقطع خواهند بود.