فیلم ثبت نام مقدماتی در سامانه گلستان

با توجه به شروع ثبت نام مقدماتی جهت آشنایی دانشجویان بخصوص دانشجوبان نو ورود، فیلم آموزشی جهت ثبت نام مقدماتی در سامانه گلستان به آدرس زیر تهیه شده است.

لینک فیلم ثبت نام مقدماتی